KVKK Aydınlatma Metni

ASBLOCK MAKİNA METAL ÜRÜN İMAL İTH.İHR.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

AsBlok Makina Metal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“ASBLOK”), kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir. Bu bilinçle, ASBLOK ile ilişkili tüm gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmektedir. Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ASBLOK tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 

Elde edilen kişisel veriler;

 • ASBLOK tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya icrası, etkinlik yönetimi, tedarik faaliyetlerinin yürütülmesi, kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması veya icrası,

 

 • Kişisel Verileriniz ASBLOK tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenecek ve saklanacaktır. Kişisel verileriniz, ASBLOK tarafından reklam, tanıtım da dahil olmak üzere tüm kurumsal aidiyet çalışmalarında kullanılabilecektir.

 

 • İlgili mevzuat ve sözleşmeler kapsamında çalışan veya çalışan adayı verilerinin işlenmesi,

 

 • İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve mevzuatlarla tanımlanan diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

 

 • ASBLOK tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişiler için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kişisel verilerin işlenmesi,

 

 • ASBLOK tarafından sunulan ürün, hizmet ve sağlanacak desteklerden faydalanacak ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması veya icrası kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

 

Amaçlarıyla; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin ASBLOK tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; web sitesinde yer alan ASBLOK Makine Metal Ürün İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

 

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve mevzuat uyarınca yetkili kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ASBLOK Makine Metal Ürün İmal.İth.İhr. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde ve yurtdışında işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz ASBLOK tarafından farklı iletişim kanalları ile farklı hukuki veya ticari sebeplere dayanarak, fiziki veya elektronik ortamlarda, size fayda sağlanması, ASBLOK içi gerekliliklerin yerine getirilmesi/faaliyetlerin sürdürülmesi, geliştirilmesi veya mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik olarak toplanmakta ve muhafaza edilmektedir.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi ASBLOK Makine Metal Ürün İmal.İth.İhr. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne iletmeniz durumunda, ASBLOK talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ASBLOK tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin sahip olduğu haklar aşağıda belirtilmiştir.

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 

 • Kişisel verilerinin işlendiği durumlarda buna ilişkin bilgi talep etme,

 

 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu istek kapsamında yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

 1. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

İşbu Aydınlatma Metninde anılan kanallar vasıtasıyla ASBLOK ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise, öngörülen sürelere uygun şekilde saklanacaktır. Kanun ve ilgili mevzuatta süre öngörülmüş ise anılan sürenin sona ermesi akabinde veya herhangi bir süre öngörülmemiş olması durumunda gerekli mevzuat gereği imha edilecektir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı

 1. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ASBLOK’a iletebilirsiniz. Başvurunuzu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ASBLOK’a iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede ASBLOK’a yapacağınız başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi belirli ve anlaşılır yapacak gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen hakları kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; web sitesinde yer alan formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını info@globmac.com. e-posta adresine veya şirket adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurarak imzalı şekilde ASBLOK Makine Metal Ürün İmal.İth.İhr. Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına, Saray Mah. Keresteciler Sanayi Sitesi Gimat Depolama Bölgesi 5.Cad.No:28 Kahramankazan / ANKARA adresine posta yolu ile iletiniz.

Yaptığınız başvuruyu mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

 

Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Lütfen sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

 

Adı- Soyadı:
T.C. Kimlik Numarası/ Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport veya Kimlik Numarası:
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi:
İş Yeri Adresi:
Cep Telefonu Numarası:
İkincil Telefon Numarası:
Faks Numarası:
E-Posta Adresi:
Şirketimizle İlişkiniz (Çalışan, Müşteri,gibi):